• iapmrwebsite@gmail.com

Previous Executive Committees

# Year President Secretary
1 1988-89 Dr BP Yadav Dr RK Srivastava
2 1989-91 Dr KK Singh Dr RK Srivastava
3 1991-93 Dr K Janardhanam Dr S Hariharan
4 1993-95 Dr MHR Rizvi Dr S Ramar
5 1995-97 Dr RK Srivastava Dr S Ramar
6 1997-99 Dr G Ramadas Dr R Sharma
7 1999-2001 Dr KK Menon Dr R Sharma
8 2001-03 Dr S Hariharan Dr Sanjay Wadhwa
9 2003-05 Dr SK Jain Dr UN Nair
10 2005-07 Dr SY Kothari Dr RN Haldar
11 2007-09 Dr BK Choudhury Dr RN Haldar
12 2009-10 Dr Ajit Kumar Varma Dr RN Haldar
13 2010-11 Dr Ajit Kumar Varma Dr RN Haldar
14 2011-13 Dr George Joseph Dr B Ramachandran
15 2013-15 Dr Kunjabasi Wangjam Dr P Thirunavukkarasu
16 2015-17 Dr SL Yadav Dr P Thirunavakkarasu
17 2017-19 Dr Rathin Haldar Dr Ajay Gupta